Gapinge actueel

Verslag van de dorpsraadvergadering van 31 augustus 2023

Aanwezig : 37 dorpsbewoners, het voltallige dorpsraadbestuur, wethouders Ruud van Houten en René de Visser, kernambtenaar Petra de Witte, projectleider woningbouw Daphne Haze.

Met kennisgeving afwezig: Adri en Tannie Gidionse, Ada Soeting en Bram van Maldegem.

Verslag; Ria van Maldegem


Hans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze toch wel belangrijke vergadering, daarna geeft hij het woord aan wethouder René de Visser.

De wethouder praat ons bij over de woningbouw binnen de gemeente Veere waar Gapinge ook onder valt. Hij vindt dit samen met het College een hele opgave, de druk is enorm, de bouwopgave voor de hele gemeente betreft 852 woningen voor de komende 8 jaar, waarvan 470 sociale woningen. Inbreiding gaat voor uitbreiding, grond reeds in eigendom van de gemeente kan sneller worden ontwikkeld. Een task-force wonen heeft als opdracht om te kijken waar op basis van genoemde voorwaarden versneld betaalbare woningen kunnen worden gerealiseerd (‘Betaalbaar & Duurzaam wonen in vitale kernen’). Aldus heeft de task-force  (onder andere) geadviseerd om in Gapinge fase 1 en 2 te realiseren. Dit betreft woningbouw op de schoolkavel en het sportveld. Fase 1 is het bouwen van 6 sociale huurwoningen/ levensloopbestendig door/van Zeeuwland. Fase 2 betreft ‘andersoortige’ woningbouw op de schoolkavel en het sportveld. De laatste fase (fase 3) is nog verder weg, dit betreft bebouwing van het Alga-terrein. De wethouder hierover; de 3 plannen (fasen) moeten in samenhang worden ontwikkeld, er moet een mix komen van 2/3e betaalbare woningen, sociale huur, 2 onder 1 kap, vrijstaand etc.

Er wordt direct een vraag gesteld of de woningbouwopgave de stad Veere betreft of de gemeente, het gaat over de hele gemeente Veere.

René laat in een power-point de terugkoppeling zien van de door bewoners ingediende zienswijzen op de op 12 juli jl. door de gemeente gepresenteerde ‘praatplaat’.

Bennie Paauwe heeft nog even de website van de gemeente bekeken en hij verwijt de gemeente dat er met de plannen die daar op staan niets gedaan is, René zegt dat we nu niet meer terugkijken maar vooruit, wat geweest is kunnen we niet meer veranderen. Bennie heeft ook nog plannen bij zich over woningbouw aan de Vriezenveenseweg. Maar deze grond moet dan gekocht worden en de grond van de oude school en het sportveld is eigendom van de gemeente dus heeft dat de voorkeur. De wethouder is heel stellig en meldt dat het plan Vriezenveensweg de ijskast ingaat. Leo Dalebout wijst de wethouder er op dat het plan Vriezenveenseweg als inbreidingslocatie in de dorpsvisie is opgenomen en vraagt de wethouder zijn standpunt te heroverwegen.  

Joke de Vrieze brengt in dat de gemeente de participatiewet moet volgen en inspraak van/ deelname door burgers verplicht is.

We lopen de input, die naar aanleiding van de praatplaat van 12 juli is gegeven, door en krijgen nu een aangepaste praatplaat te zien. Hierbij is ook nog eens goed naar de dorpsvisie gekeken. René legt uit wat er eventueel aan woningen kan komen, maar zegt tegelijk dat er nog helemaal niets vast ligt en er nog van alles kan veranderen. Wel moet fase 1 als eerste starten.

René stelt voor werkgroepen te formeren met bewoners (jong en oud) van ons dorp, want de vraag is willen we dat de gemeente het bouwplan invult of de bewoners die het daarna bespreken met de gemeente. Het resultaat van de werkgroepen moet voor 1 december gereed zijn.

De praatplaat van 31 augustus is het startpunt waarmee de werkgroep aan de slag kan;

De bestemmingsplannen van alle 3 de percelen (schoolkavel, sportveld, Alga-terrein) moeten worden gewijzigd. Er wordt vanuit het publiek gezegd dat er veel bezwaar aangetekend zal worden over de plannen van de gemeente.

De vraag komt waarom sociale huurwoningen hier erbij in Gapinge, we hebben geen voorzieningen en je bent afhankelijk van auto of fiets. Het gaat er ook om dat starters die geen kapitaal hebben om een huis te kopen er wel een kunnen huren.

Op een vraag over de woningtoewijzing is de reactie van René; voor de sociale huurwoningen van fase 1 komen eerst de 55 plussers uit Gapinge aan de beurt, zijn die er niet genoeg dat komt de jeugd van ons dorp in aanmerking, is die er niet genoeg dan worden ze Veere-breed aangeboden.

Leo Dalebout en Daphne Haze zullen de werkgroepen aansturen. Er komt een werkgroep Woningbouw en een werkgroep Natuurspeelterrein. Wie zich wil aanmelden kan dat doen via de mail van de dorpsraad.

Via de dorpsinfo-app zullen bewoners worden gevraagd om zich voor de werkgroepen op te geven. Leo Dalebout stelt voor dat de deelnemers van de werkgroepen in de dorpsinfo-app bekend worden gemaakt zodat andere bewoners hun ideeën, suggesties ed. aan een werkgroeplid mee kunnen geven. Het werkgroeplid neemt ze dan vervolgens mee naar de vergaderingen van de werkgroepen.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het een praatplaat is en er dus nog niets beslist is en dat we als inwoners zelf kunnen invullen wat en waar we het willen hebben, daarom de werkgroepen.

Als er niemand meer iets heeft te vragen sluit Hans de vergadering en bedankt hij iedereenvoor het meedenken.

Deelnemers werkgroepen Woningbouw en Natuurspeelterrein 

1.       André Corbijn 

2.       André Sohier

3.       Anita Paauwe

4.       Daniëlle de Visser

5.       Elbert de Visser

6.       Eric Chavonu

7.       George Schanck

8.       Jaap van der Weele

9.       Joke de Vrieze

10.   Moniek Sohier

11.   Wilza Kouwer

12.   Leo Dalebout

Inloopavond bouwplan schoolkavel

Woensdagavond 12 juli konden geïnteresseerden in de voorkerk van de Torenkerk terecht om zich te laten informeren over de ideeën die de gemeente heeft omtrent de invulling van de schoolkavel.

Menigeen van de aanwezige was onaangenaam verrast vanwege de onverwachte totale verandering van de plannen.

Menigeen was ook van gedachte dat deze nieuwe gedachte een al in beton gegoten plan van realisatie was. Dit bleek echter een groot misverstand.
De getoonde plannen zijn slechts bedoeld om als PRAATPAPIER te dienen.

Alle aanwezigen konden middels een invulblad aangeven hoe ze over deze ideeën dachten.

Velen hebben dit gedaan.

QR code om te reageren op de bouwplannenGeachte dorpsgenoten als bestuur van de Dorpsraad zenden we deze brief aan B&W:            Aan het College van B&W Veere t.a.v. onze kernwethouder Ruud van Houten
(brief is per mail verzonden)


Gapinge, 21 juli 2023.
Geachte Heer Van Houten, beste Ruud,


Als Dorpsraad Gapinge hebben we ons, evenals onze dorpsgenoten, op 12 juli door de gemeente laten informeren over de woningbouwplannen.

Wij zijn hierdoor behoorlijk verrast; in onze beleving zouden de in ons kennismakingsoverleg van 12 januari jl. genoemde 4 à 6 sociale huurwoningen op de ‘schoolkavel’ worden gebouwd.

Blijkbaar worden deze nu als Fase I op de kop van het sportveld gebouwd.

Ook lezen we in de planpresentatie dat deze fase ‘vast staat’.

Volledige bebouwing van het sportveld is niet opgenomen in onze, bij jullie bekende, Dorpsvisie Gapinge van februari 2021.

In onze Dorpsvisie is o.a. sprake van gewenste bebouwing op het Alga terrein, parallel aan en westelijk van het sportveld.

In ons overleg van 12 januari gaf jouw collega René de Visser aan over het Alga terrein in overleg te zijn, verder kon hij er toen nog niets over zeggen.

Mogen wij, nu bebouwing op het sportveld is ingetekend, concluderen dat het overleg over het Alga terrein niet tot een positief einde is gebracht?

Op de infoavond van 12 juli is door jullie een verdere inkleuring (de ‘praatplaat’) van het sportveld gepresenteerd (Fase 2).

Ook hierover mochten we onze meningen noteren, jullie hebben deze verzameld en meegenomen. Als Dorpsraad willen we eind augustus een vergadering beleggen.

Het doel hiervan is een dorpsbrede consensus over de bouwplannen.

Wij willen het resultaat dan met jou en René delen.

Ter voorbereiding op onze vergadering zouden we graag de (geanonimiseerde) data van de door jullie verzamelde en meegenomen reacties ontvangen. Is dat uiterlijk medio augustus mogelijk?
Ook willen we graag afspraken maken over de communicatie. Bij jouw bezoek aan onze
dorpsraadvergadering van 5 april jl. kondigde je de infoavond aan. Als datum werd vervolgens 12 juli geprikt en werd op jullie verzoek een locatie gereserveerd.

Middels de dorpsapp en een flyer hebben we al onze dorpsgenoten over deze belangrijke avond geïnformeerd en uitgenodigd.

Kort daarna ontvingen slechts de bewoners van de aan het sportveld gelegen straten jullie brief waarin van een inloopavond gewag werd gemaakt.

Dat laatste was ons niet bekend en derhalve niet gecommuniceerd. Ons voorstel is om informatie met de Dorpsraad te delen, waarna wij de communicatie met al onze dorpsgenoten ter hand zullen nemen.
Met vriendelijke groet,

Hans Soeting
Voorzitter Dorpsraad GapingeConcept notulen najaarsvergadering 9 november 2022.

(Dit verslag komt ter vergadering op 5 april aan de orde en zal het definitieve verslag zijn na goedkeuring door de leden)
 Bij deze vergadering zijn gasten aanwezig i.v.m. de voormalige schietvereniging, wij tellen 34 personen wat dus een grote opkomst.

Welkom door de voorzitter in het bijzonder de mensen van de heemkundige kring, Anjeska van welzijn Veere en Evelien Mos die de Gemeente Veere vertegenwoordigd inzake de bouwplannen.

2. Overdracht beker en medaille voormalige schietvereniging Gapinge.

2a. Dhr.  en Mevr. Roelse uit Hulst,  Peter Blom en Johan Sturm worden welkom geheten.

De mensen van de Heemkundige Kring hebben een artikel geschreven over de Gapingse Schietvereniging in hun blad de Wete

2b Formele overhandiging.

Onthulling prijzenkast door Hans en Johan, waarna Gerrit Roelse enkele prijzen in de kast plaatst. Johan Sturm had de prijzenkast in prive bezit en schenkt deze aan de Gemeenschap Gapinge.

Peter Blom vertelde ons een stukje historie.

de Heemkundige kring Walcherse Weelde heeft met de heer Roelse contact gezocht die de prijzen van de schietvereniging in privé bezit heeft en deze aan Gapinge schenkt.

Zo komen prijzen en kast weer terug in Gapinge en worden ze na 82 jaar weer verenigd.

Hierna worden er aktes van overdracht ondertekend, en wordt door Johan Sturm de kast in bruikleen gegeven en wordt alles in de Spil opgehangen.

Brief van Gerrit Roelse wordt voorgelezen en zo komt er een einde aan de overdracht.

3c Korte pauze voor de bezoekers (Heemkundige Kring) gelegenheid om de zaal te verlaten .

 

Agenda punt 2d is toegevoegd aan de agenda.

Anjeska van Welzijn Veere krijgt het woord en legt ons uit over de samenwerking met de verschillende verenigingen van Gapinge. De bedoeling is dat er een boekje wordt samengesteld met alle belangrijke gegevens  van Gapinge.

De bedoeling is dat dit boekje wordt overhandigd aan nieuwe bewoners in ons dorp zodat deze snel kunnen lezen wat en waar er wat te doen is.

De eerste druk wordt aan alle bewoners van Gapinge bezorgd.

3. Gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van het verslag van de vorige vergadering.

Over de problemen en aandachtspunten inzake de herinrichting Dorpsstraat is nog geen resultaat we hebben nog geen dorpsschouw gehad dit komt door het nieuwe gemeentebestuur en corona.

We gaan zo snel mogelijk afspraken maken met de gemeente.

We vragen wie er suggestie heeft voor de extra bijdrage 2022 van de Gemeente

*Arnold Eggink en Johan Sturm vragen of we kunnen bijdrage voor het planten van nieuwe bomen en vervangen van het grind rondom de kerk

*Speeltuin wordt door de Gemeente voorzien van nieuwe toestellen.

*AED cursus

 4. Verslag van het bestuur

a. Invulling van de school kavel;

Wij hebben gehoord dat hier 4 huurwoningen worden gerealiseerd, wat niet onze voorkeur heeft en wij hadden dan ook gehoopt dat er huizen voor starters komen.

B. Wij hebben van de gemeente geen antwoorden gekregen op onze reactie van deze bouwplannen en ook niet waar de vorige bouwplannen zijn gebleven.

Evelien Mos die nu aanwezig is namens de Gemeente kan ons vertellen dat het levensbestendige woningen worden in een rijtje van vier met voor en achter tuin.

Wij hebben ook al zoveel jaar niemand gezien van de Gemeente op onze vergaderingen dit door verschillende redenen. Communicatie is heel erg slecht en we hebben het idee dat we niet worden gehoord.

Voor de jongeren van Gapinge zijn er hier geen mogelijkheden om hier te bouwen en te wonen dit hebben Kevin Paauwe en Laurina Dominicus ondervonden om zelf contact te zoeken bij de Gemeente die kregen te horen dat er op Gapinge de eerste 10 jaar geen plannen voor nieuwbouw zijn. Ze moeten maar in Serooskerke of Sint Laurens kijken.

We willen graag voor de jongeren in Gapinge een toekomst dat ze kunnen blijven wonen in Gapinge. We blijven nog napraten maar komen er nu niet uit en moeten afwachten wat de gemeenteraad gaat beslissen. We hopen dat er de volgende keer wel iemand van de Gemeenteraad aanwezig is en die ons alles kan uitleggen.

 

C. Herinrichting pleintje.

We gaan proberen om de poepluier container  daar te kunnen weghalen, het zicht is niet alles en de geur in de zomermaanden is ook geen pretje. Eventueel vragen voor ondergrondse of een andere plek zoeken. Het pleintje ligt centraal in ons dorp en we willen hier wel wat van gezelligs van zien te maken.  

D. Kennismaking met B & W op 12 januari 2023

Hier nemen we wel verschillende punten mee wat op Gapinge speelt.

E. Financiële stand van zaken.

Hierop zijn geen reactie en de kascontrole was akkoord.

 5 Bezetting van het bestuur

Hans, Andre en Anita mogen door en zijn bereid de werkzaamheden voort te zetten.

Leo Dalebout wordt aangenomen als nieuw bestuurslid en gaat zich met de woningbouw bezig houden

Op de post secretariaat welke nu vacant is zijn geen reacties gekomen, we besluiten om de verslaggeving minimaal te geven.

 6 Rondvraag

Johan Sturm: Kap lantaarn en beugels in Dorpsstraat

Jan Braam: Communicatie met de Gemeente zoeken en dorpsactiviteiten doorgeven

Hendrikje: App van de Gemeente Veere hier kan je meldingen maken van gebreken in Gapinge

Bennie: Contactpersoon en Wethouders bij de Gemeente benaderen voor Gapinge

 7 Sluiting vergadering
Dorpsraad 2022 Rabobank.pdf

Verlies en winst rekening 2022

Balans en Verlies en Winstrekening 2022 (1).pdf
Concept Verslag van de Openbare Ledenvergadering Dorpsraad Gapinge 11 mei 2022.pdf
210302 dorpsvisie Gapinge-lq.pdf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.