Gapinge actueel

Verslag; (12-02-24)

Bijeenkomst over ervaren gemis aan transparantie over proces woningbouw Gapinge

 

Op initiatief van Joke de Vrieze is op 12 februari 2024 een bijeenkomst geweest met wethouder wonen, René de Visser. Namens de gemeente was ook projectleider woningbouw, Daphne Jansen, aanwezig. René de Visser had Leo Dalebout, bestuurslid Dorpsraad, erbij uitgenodigd. Op verzoek van Joke de Vrieze was ook André Corbijn bij het gesprek aanwezig. Reden voor het overleg was het door Joke ervaren gemis aan transparantie over het proces woningbouw. Zo werd de eerste bijeenkomst van de werkgroepen woningbouw en natuurspeeltuin op 11 oktober 2023 voor ons geheel onverwacht door de projectontwikkelaar van Alga (Estuarium) bijgewoond. Op vragen of er iets over woningbouw op het Alga terrein bekend was werd toen door zowel Estuarium als gemeente ontkennend geantwoord, als dan op een bijeenkomst voor Stads- en Dorpsraden van een dag later een sheet wordt getoond met daarop ‘inbreiding voormalig Alga terrein 22 woningen’ doet dat de wenkbrauwen fronsen. De wethouder geeft aan dat de 22 woningen uit het ingediende principeverzoek van Estuarium zijn overgenomen, de gemeente heeft absoluut geen besluit genomen over dat er 22 woningen op het Alga terrein moeten komen, er is alleen besloten dat woningbouw op het Alga terrein kansrijk is omdat het samen met de gemeentegrond (sportveld, schoolkavel) tot een geïntegreerde nieuw wijk kan worden ontwikkeld. De Gemeenteraad heeft het totale aantal op Gapinge te bouwen woningen vastgesteld op 37, die hoeven niet allen in het huidige plangebied (Alga terrrein, sportveld, schoolkavel) te komen, een aantal kan op andere (inbreidings-) locaties worden gebouwd. Recent is via de Dorsinfo-app en de website van de Dorpsraad gecommuniceerd dat een eerste versie van woningbouw op het huidige plangebied momenteel op financiële haalbaarheid wordt doorgerekend. Daphne geeft aan dat er wellicht meerdere sessies nodig zijn om tot een voor beide partijen (gemeente, Estuarium) acceptabel plan te komen. Dit plan wordt dan samen met eveneens haalbare ‘schuifbare varianten’ aan de werkgroepen voorgelegd. De wethouder zegt nadrukkelijk dat het plan niet in beton gegoten is en dat de werkgroepen er wel degelijk invloed op kunnen uitoefenen. De gemeente is gebaat bij draagvlak binnen het dorp en wil zoveel als mogelijk aan de wensen van de werkgroepen, dorpsgemeenschap tegemoetkomen maar de wethouder zegt erbij dat niet alles kan, de gemeente heeft zich immers te houden aan tal van wet- en regelgeving. Na de sessie met de werkgroepen zal dan een openbare dorpsraadvergadering plaats kunnen vinden, waarin de werkgroepen hun gekozen variant(en) voorleggen, waarna de hele dorpsgemeenschap zijn mening erover kan geven. Doel is dat in die vergadering een door de dorpsgemeenschap gedragen plan wordt gekozen.

André vraagt de gemeente wederom een alternatief voor het opslaggebouw op het huidige sportveld. In het gebouw zijn toiletten en een waterkraan aanwezig, de wens van de dorpsgemeenschap is deze voorzieningen, samen met de opslag voor materialen voor Koningsdag, in de (nabije omgeving van de) te realiseren natuurspeeltuin, speelveld te houden.


Voortgang woningbouw (13-12-23)

In de dorpsraadvergadering van 13 december 2023 is gemeld dat de gemeente en de projectontwikkelaar van het Alga-terrein in januari 2024 bij elkaar zouden komen om te overleggen over de invulling van het hele plangebied (sportveld, schoolkavel, Alga terrein). Namens de dorpsraad is Leo Dalebout bij dit overleg aanwezig geweest. Uitkomst van overleg was een concept invulling (eerste schets) van het hele plangebied (waar woningen, waar groen, waar wegen) waarover is afgesproken dat beide partijen het concept op financiële haalbaarheid gaan doorrekenen. Medio februari is er een vervolg overleg. Als het concept financieel haalbaar is zal het, aangevuld met eveneens haalbare alternatieven, met de werkgroepleden worden besproken. De uitkomst van dit overleg zal vervolgens worden meegenomen naar een dorpsraadvergadering. Van een datum voor deze vergadering zijn we afhankelijk van de uitkomst van het overleg van medio februari.

Dank, Leo

Verslag van de dorpsraad vergadering van 13 december 2023.

Aanwezig zijn : 49 dorpsbewoners,

Afwezig met kennisgeving: Ada Soeting

Verslag : Ria van Maldegem

De voorzitter opent de vergadering met de vraag om 1 minuut stilte te houden om ons bestuurslid André Sohier te gedenken die 1 december is overleden.

De voorzitter gaat verder met de vergadering en heet Petra  de Witte, kernambtenaar van de Gemeente Veere, van harte welkom.

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van 31 augustus 2023.

De voorzitter geeft de microfoon over aan Leo Dalebout om toelichting op de woningbouwplannen te geven. In de vorige vergadering is afgesproken werkgroepen te formeren die zich gaan bezighouden met de woningbouw en de natuurspeeltuin. De deadline voor oplevering van resultaat was 1 december, de werkgroepen hebben deze deadline gehaald. Voor input voor deze vergadering is Leo bij de gemeente langs geweest en heeft hij kennis genomen van grove schetsen (waar woningen, waar groen/tuin, waar wegen). Deze schetsen worden in januari 2024 door de gemeente en de projectontwikkelaar van Alga (Estuarium) verder uitgewerkt. Uit de grove schetsen heeft Leo opgemaakt dat er in tegenstelling tot wat de werkgroep wonen heeft opgeleverd er op het huidige sportveld en op de schoolkavel woningen zijn ingetekend. De woningen die op het sportveld zijn ingetekend zijn ook gelegen op het deel dat in eigendom van Alga is (het westelijke deel van het sportveld dat parallel aan de bomenrij ligt), Leo heeft op het Alga-terrein zelf nog niets ingetekend gezien. De werkgroep had woningen voorzien aan de noord- en zuidzijde van het sportveld en niet op de schoolkavel.

Tijdens de uitleg van Leo komt ook kernwethouder Ruud van Houten binnen die ook door de voorzitter welkom wordt geheten.

Vanuit de zaal komen reacties dat ze de het de gemeente kwalijk nemen dat we als bewoners niet serieus genomen worden. De wethouder neemt de microfoon over omdat hij het niet eerlijk vindt dat er zo gereageerd wordt, hij vertelt dat er wel geluisterd wordt en dat er volgend jaar aan de 1e fase gebouwd zal gaan worden. Er komt vanuit de zaal een reactie dat er achter de rug van de werkgroepen om dingen geregeld worden; tijdens het werkgroepoverleg waar ook de projectontwikkelaar bij zat werd er gezegd dat ze niet wisten wat er op het Alga-terrein gebouwd werd, en een dag later werd bekend dat er 22 woningen moeten komen.

André Corbijn vraagt of het Alga-terrein niet eerst bebouwd kan worden omdat het nu toch maar braak ligt. De wethouder zegt dat hij er niet vanuit gaat dat dit gaat gebeuren, want dan hebben ze te maken met een projectontwikkelaar en dat willen ze niet. Dan komt er een vraag of degene die een sociale huur woning wil ingeschreven moet staan bij  Zuidwest Wonen, waar Zeeuwland bij hoort. Het antwoord is ja.

Actiepunten n.a.v. de dorpsschouw:

Verplaatsen parkeerplaatsen plein naar de Vriezeveenseweg. Naar aanleiding van een reactie stelt de voorzitter dat dit issue anders geformuleerd gaat worden. Wij nemen in ons verslag op dat bedoeld is dat wij oplossingen zoeken voor gesignaleerde parkeerproblemen. En dat wij ,als er concreet over gesproken gaat worden in het dorp inventariseren hoe hier over wordt gedacht.

Luiercontainer is inmiddels weggehaald.

Het duidelijke verwijzingsbord naar Veere is besteld en wordt na ontvangst opgehangen.

De spiegel hangt inmiddels ook op.

De verkeersdeskundige heeft het laatste woord over het aanbrengen van fietsstroken en de wegversmalling in de Dorpsstraat.

Het plaatsten van smiley borden in de Dorpsstraat wordt bekeken.

De borden van 50 km borden aan het begin van het dorp zijn vervangen door 30 km borden.

Oplossen parkeersituatie ter hoogte van de garage: er wordt nog steeds gesproken om dit op te gaan lossen.

Het kruispunt tussen de Schotsehoek en de Dorpstraat is gevaarlijk om dat het te smal is en er van verschillende kanten verkeer komt, het is een  zeer onoverzichtelijk kruispunt.

Aanwezigen spreken hun bezorgdheid over de plannen van camping Olmenveld uit (wens tot realisatie camperplaatsen bij de Noordweg): Ruud neemt de microfoon over, het heeft in de krant gestaan welke plannen er bij de campingeigenaar liggen om camperplaats te realiseren, dit zal nog onderzocht moeten worden, er is nog niets aan de hand, er is nog geen officiële aanvraag ingediend.

Er komt een vraag waarom de groene bak bij het gemaal weggehaald is, dit zullen we navragen bij het waterschap.

Er komt een vraag of er nog een reanimatiecursus komt, we zullen er in 2024 aandacht aan schenken

De beugels rond de lantarenpalen zijn stuk en niet zichtbaar. Petra zal dit doorgeven bij de gemeente.

Als er geen vragen meer zijn sluit Hans de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Voortgang werkgroepen Woningbouw en Natuurspeeltuin

Voortgang werkgroepen Woningbouw en Natuurspeeltuin

Op 1 november is de werkgroep Natuurspeeltuin bijeen geweest. Resultaat was een visualisatie van de Natuurspeeltuin op de kavels van de voormalige school en het sportveld. Deze is bij de gemeente ingediend. Of de visualisatie de eindstreep gaat halen is allereerst afhankelijk van de honorering door de gemeente van de wensen van de werkgroep Woningbouw t.a.v. de locaties van de nieuwbouw; als de gemeente deze wensen niet goedkeurt zullen de woningen op een andere plek moeten komen, waarschijnlijk met gevolg dat de natuurspeeltuin dan ook ergens anders zal moeten worden aangelegd. We hebben de gemeente gevraagd naar de voortgang van de beoordeling van onze wensen voor de nieuwbouw.

Op 11 oktober zijn de werkgroepen voor het eerst bijeengekomen. Namens de gemeente waren de projectleider woningbouw en de stedenbouwkundige aanwezig. Op verzoek van de gemeente was namens de eigenaar van het Alga-terrein de projectontwikkelaar aanwezig.

De gemeente heeft de kaders waarbinnen de werkgroepen voor de schoolkavel en het sportveld dienen te werken kenbaar gemaakt en toegelicht. Uitgangspunt voor de gemeente is; ‘Er komt een integraal plan voor de ontwikkeling van zowel de gemeentegrond (voormalige schoollocatie, trapveld en speeltuin) als het Alga-terrein in Gapinge’.

De werkgroepen hebben op 11 oktober consensus bereikt over de invulling waar ‘het groen’ zou moeten komen en waar de woningen. De gemeente beoordeelt op dit moment of de invulling zoals de werkgroepen die voorstaan binnen de kaders past.

Bijeenkomst bouwplannen 2023 t/m 2030 gemeente Veere

Op 12 oktober is het bestuur van de dorpsraad naar een informatieavond over de Veerse bouwplannen geweest. In het gemeentehuis waren alle stads- en dorpsraden aanwezig. In de gepresenteerde plannen staan voor Gapinge 37 te bouwen woningen ingepland. In de plannen worden voor ‘inbreiding voormalig Alga-terrein’ 22 woningen voorzien. Het restant is door middel van de kaders aan de werkgroepen meegegeven; ‘Er komen in ieder geval 13 woningen, waarvan 6 sociale levensloopbestendige huurwoningen en 5 betaalbare starterswoningen, op de gemeentegrond’.

Deelnemers werkgroepen Woningbouw en Natuurspeelterrein 

1.       André Corbijn 

2.       André Sohier

3.       Anita Paauwe

4.       Daniëlle de Visser

5.       Elbert de Visser

6.       Eric Chavonu

7.       George Schanck

8.       Jaap van der Weele

9.       Joke de Vrieze

10.   Moniek Sohier

11.   Wilza Kouwer

12.   Leo Dalebout

Inloopavond bouwplan schoolkavel

Woensdagavond 12 juli konden geïnteresseerden in de voorkerk van de Torenkerk terecht om zich te laten informeren over de ideeën die de gemeente heeft omtrent de invulling van de schoolkavel.

Menigeen van de aanwezige was onaangenaam verrast vanwege de onverwachte totale verandering van de plannen.

Menigeen was ook van gedachte dat deze nieuwe gedachte een al in beton gegoten plan van realisatie was. Dit bleek echter een groot misverstand.
De getoonde plannen zijn slechts bedoeld om als PRAATPAPIER te dienen.

Alle aanwezigen konden middels een invulblad aangeven hoe ze over deze ideeën dachten.

Velen hebben dit gedaan.

QR code om te reageren op de bouwplannenGeachte dorpsgenoten als bestuur van de Dorpsraad zenden we deze brief aan B&W:            Aan het College van B&W Veere t.a.v. onze kernwethouder Ruud van Houten
(brief is per mail verzonden)


Gapinge, 21 juli 2023.
Geachte Heer Van Houten, beste Ruud,


Als Dorpsraad Gapinge hebben we ons, evenals onze dorpsgenoten, op 12 juli door de gemeente laten informeren over de woningbouwplannen.

Wij zijn hierdoor behoorlijk verrast; in onze beleving zouden de in ons kennismakingsoverleg van 12 januari jl. genoemde 4 à 6 sociale huurwoningen op de ‘schoolkavel’ worden gebouwd.

Blijkbaar worden deze nu als Fase I op de kop van het sportveld gebouwd.

Ook lezen we in de planpresentatie dat deze fase ‘vast staat’.

Volledige bebouwing van het sportveld is niet opgenomen in onze, bij jullie bekende, Dorpsvisie Gapinge van februari 2021.

In onze Dorpsvisie is o.a. sprake van gewenste bebouwing op het Alga terrein, parallel aan en westelijk van het sportveld.

In ons overleg van 12 januari gaf jouw collega René de Visser aan over het Alga terrein in overleg te zijn, verder kon hij er toen nog niets over zeggen.

Mogen wij, nu bebouwing op het sportveld is ingetekend, concluderen dat het overleg over het Alga terrein niet tot een positief einde is gebracht?

Op de infoavond van 12 juli is door jullie een verdere inkleuring (de ‘praatplaat’) van het sportveld gepresenteerd (Fase 2).

Ook hierover mochten we onze meningen noteren, jullie hebben deze verzameld en meegenomen. Als Dorpsraad willen we eind augustus een vergadering beleggen.

Het doel hiervan is een dorpsbrede consensus over de bouwplannen.

Wij willen het resultaat dan met jou en René delen.

Ter voorbereiding op onze vergadering zouden we graag de (geanonimiseerde) data van de door jullie verzamelde en meegenomen reacties ontvangen. Is dat uiterlijk medio augustus mogelijk?
Ook willen we graag afspraken maken over de communicatie. Bij jouw bezoek aan onze
dorpsraadvergadering van 5 april jl. kondigde je de infoavond aan. Als datum werd vervolgens 12 juli geprikt en werd op jullie verzoek een locatie gereserveerd.

Middels de dorpsapp en een flyer hebben we al onze dorpsgenoten over deze belangrijke avond geïnformeerd en uitgenodigd.

Kort daarna ontvingen slechts de bewoners van de aan het sportveld gelegen straten jullie brief waarin van een inloopavond gewag werd gemaakt.

Dat laatste was ons niet bekend en derhalve niet gecommuniceerd. Ons voorstel is om informatie met de Dorpsraad te delen, waarna wij de communicatie met al onze dorpsgenoten ter hand zullen nemen.
Met vriendelijke groet,

Hans Soeting
Voorzitter Dorpsraad GapingeConcept notulen najaarsvergadering 9 november 2022.

(Dit verslag komt ter vergadering op 5 april aan de orde en zal het definitieve verslag zijn na goedkeuring door de leden)
 Bij deze vergadering zijn gasten aanwezig i.v.m. de voormalige schietvereniging, wij tellen 34 personen wat dus een grote opkomst.

Welkom door de voorzitter in het bijzonder de mensen van de heemkundige kring, Anjeska van welzijn Veere en Evelien Mos die de Gemeente Veere vertegenwoordigd inzake de bouwplannen.

2. Overdracht beker en medaille voormalige schietvereniging Gapinge.

2a. Dhr.  en Mevr. Roelse uit Hulst,  Peter Blom en Johan Sturm worden welkom geheten.

De mensen van de Heemkundige Kring hebben een artikel geschreven over de Gapingse Schietvereniging in hun blad de Wete

2b Formele overhandiging.

Onthulling prijzenkast door Hans en Johan, waarna Gerrit Roelse enkele prijzen in de kast plaatst. Johan Sturm had de prijzenkast in prive bezit en schenkt deze aan de Gemeenschap Gapinge.

Peter Blom vertelde ons een stukje historie.

de Heemkundige kring Walcherse Weelde heeft met de heer Roelse contact gezocht die de prijzen van de schietvereniging in privé bezit heeft en deze aan Gapinge schenkt.

Zo komen prijzen en kast weer terug in Gapinge en worden ze na 82 jaar weer verenigd.

Hierna worden er aktes van overdracht ondertekend, en wordt door Johan Sturm de kast in bruikleen gegeven en wordt alles in de Spil opgehangen.

Brief van Gerrit Roelse wordt voorgelezen en zo komt er een einde aan de overdracht.

3c Korte pauze voor de bezoekers (Heemkundige Kring) gelegenheid om de zaal te verlaten .

 

Agenda punt 2d is toegevoegd aan de agenda.

Anjeska van Welzijn Veere krijgt het woord en legt ons uit over de samenwerking met de verschillende verenigingen van Gapinge. De bedoeling is dat er een boekje wordt samengesteld met alle belangrijke gegevens  van Gapinge.

De bedoeling is dat dit boekje wordt overhandigd aan nieuwe bewoners in ons dorp zodat deze snel kunnen lezen wat en waar er wat te doen is.

De eerste druk wordt aan alle bewoners van Gapinge bezorgd.

3. Gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van het verslag van de vorige vergadering.

Over de problemen en aandachtspunten inzake de herinrichting Dorpsstraat is nog geen resultaat we hebben nog geen dorpsschouw gehad dit komt door het nieuwe gemeentebestuur en corona.

We gaan zo snel mogelijk afspraken maken met de gemeente.

We vragen wie er suggestie heeft voor de extra bijdrage 2022 van de Gemeente

*Arnold Eggink en Johan Sturm vragen of we kunnen bijdrage voor het planten van nieuwe bomen en vervangen van het grind rondom de kerk

*Speeltuin wordt door de Gemeente voorzien van nieuwe toestellen.

*AED cursus

 4. Verslag van het bestuur

a. Invulling van de school kavel;

Wij hebben gehoord dat hier 4 huurwoningen worden gerealiseerd, wat niet onze voorkeur heeft en wij hadden dan ook gehoopt dat er huizen voor starters komen.

B. Wij hebben van de gemeente geen antwoorden gekregen op onze reactie van deze bouwplannen en ook niet waar de vorige bouwplannen zijn gebleven.

Evelien Mos die nu aanwezig is namens de Gemeente kan ons vertellen dat het levensbestendige woningen worden in een rijtje van vier met voor en achter tuin.

Wij hebben ook al zoveel jaar niemand gezien van de Gemeente op onze vergaderingen dit door verschillende redenen. Communicatie is heel erg slecht en we hebben het idee dat we niet worden gehoord.

Voor de jongeren van Gapinge zijn er hier geen mogelijkheden om hier te bouwen en te wonen dit hebben Kevin Paauwe en Laurina Dominicus ondervonden om zelf contact te zoeken bij de Gemeente die kregen te horen dat er op Gapinge de eerste 10 jaar geen plannen voor nieuwbouw zijn. Ze moeten maar in Serooskerke of Sint Laurens kijken.

We willen graag voor de jongeren in Gapinge een toekomst dat ze kunnen blijven wonen in Gapinge. We blijven nog napraten maar komen er nu niet uit en moeten afwachten wat de gemeenteraad gaat beslissen. We hopen dat er de volgende keer wel iemand van de Gemeenteraad aanwezig is en die ons alles kan uitleggen.

 

C. Herinrichting pleintje.

We gaan proberen om de poepluier container  daar te kunnen weghalen, het zicht is niet alles en de geur in de zomermaanden is ook geen pretje. Eventueel vragen voor ondergrondse of een andere plek zoeken. Het pleintje ligt centraal in ons dorp en we willen hier wel wat van gezelligs van zien te maken.  

D. Kennismaking met B & W op 12 januari 2023

Hier nemen we wel verschillende punten mee wat op Gapinge speelt.

E. Financiële stand van zaken.

Hierop zijn geen reactie en de kascontrole was akkoord.

 5 Bezetting van het bestuur

Hans, Andre en Anita mogen door en zijn bereid de werkzaamheden voort te zetten.

Leo Dalebout wordt aangenomen als nieuw bestuurslid en gaat zich met de woningbouw bezig houden

Op de post secretariaat welke nu vacant is zijn geen reacties gekomen, we besluiten om de verslaggeving minimaal te geven.

 6 Rondvraag

Johan Sturm: Kap lantaarn en beugels in Dorpsstraat

Jan Braam: Communicatie met de Gemeente zoeken en dorpsactiviteiten doorgeven

Hendrikje: App van de Gemeente Veere hier kan je meldingen maken van gebreken in Gapinge

Bennie: Contactpersoon en Wethouders bij de Gemeente benaderen voor Gapinge

 7 Sluiting vergadering
Dorpsraad 2022 Rabobank.pdf

Verlies en winst rekening 2022

Balans en Verlies en Winstrekening 2022 (1).pdf
Concept Verslag van de Openbare Ledenvergadering Dorpsraad Gapinge 11 mei 2022.pdf
210302 dorpsvisie Gapinge-lq.pdf