Gapinge actueel

Wat er te melden is:

Op donderdag  9 maart 2023 is de dorpsschouw geweest. Samen met de kernwethouder, enkele ambtenaren en het bestuur van de Dorpsraad, zijn we het dorp door getrokken en hebben we de ons bekende knelpunten getoond. Op de vergadering van 5 april aanstaande verwachten wij mededelingen van de wethouder over wat in het gemeentehuis met de observaties is gedaan

Donderdag 23 maart kwam onze nieuwe burgemeester kennismaken. Het was een zeer geanimeerd bezoek, wat zowel door de burgemeester als door de aanwezige dorpsgenoten en ons als bestuur van de dorpsraad zeer is gewaardeerd.  Iedereen die een bijdrage aan het succes van dit bezoek heeft geleverd, daarvoor hartelijk dank!


Woensdagavond 5 april onze openbare voorjaarsvergadering!
Aanvang 20:00

De Spil die open is vanaf half acht 's avonds.

Concept notulen najaarsvergadering 9 november 2022.

(Dit verslag komt ter vergadering op 5 april aan de orde en zal het definitieve verslag zijn na goedkeuring door de leden)
 Bij deze vergadering zijn gasten aanwezig i.v.m. de voormalige schietvereniging, wij tellen 34 personen wat dus een grote opkomst.

Welkom door de voorzitter in het bijzonder de mensen van de heemkundige kring, Anjeska van welzijn Veere en Evelien Mos die de Gemeente Veere vertegenwoordigd inzake de bouwplannen.

2. Overdracht beker en medaille voormalige schietvereniging Gapinge.

2a. Dhr.  en Mevr. Roelse uit Hulst,  Peter Blom en Johan Sturm worden welkom geheten.

De mensen van de Heemkundige Kring hebben een artikel geschreven over de Gapingse Schietvereniging in hun blad de Wete

2b Formele overhandiging.

Onthulling prijzenkast door Hans en Johan, waarna Gerrit Roelse enkele prijzen in de kast plaatst. Johan Sturm had de prijzenkast in prive bezit en schenkt deze aan de Gemeenschap Gapinge.

Peter Blom vertelde ons een stukje historie.

de Heemkundige kring Walcherse Weelde heeft met de heer Roelse contact gezocht die de prijzen van de schietvereniging in privé bezit heeft en deze aan Gapinge schenkt.

Zo komen prijzen en kast weer terug in Gapinge en worden ze na 82 jaar weer verenigd.

Hierna worden er aktes van overdracht ondertekend, en wordt door Johan Sturm de kast in bruikleen gegeven en wordt alles in de Spil opgehangen.

Brief van Gerrit Roelse wordt voorgelezen en zo komt er een einde aan de overdracht.

3c Korte pauze voor de bezoekers (Heemkundige Kring) gelegenheid om de zaal te verlaten .

 

Agenda punt 2d is toegevoegd aan de agenda.

Anjeska van Welzijn Veere krijgt het woord en legt ons uit over de samenwerking met de verschillende verenigingen van Gapinge. De bedoeling is dat er een boekje wordt samengesteld met alle belangrijke gegevens  van Gapinge.

De bedoeling is dat dit boekje wordt overhandigd aan nieuwe bewoners in ons dorp zodat deze snel kunnen lezen wat en waar er wat te doen is.

De eerste druk wordt aan alle bewoners van Gapinge bezorgd.

3. Gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van het verslag van de vorige vergadering.

Over de problemen en aandachtspunten inzake de herinrichting Dorpsstraat is nog geen resultaat we hebben nog geen dorpsschouw gehad dit komt door het nieuwe gemeentebestuur en corona.

We gaan zo snel mogelijk afspraken maken met de gemeente.

We vragen wie er suggestie heeft voor de extra bijdrage 2022 van de Gemeente

*Arnold Eggink en Johan Sturm vragen of we kunnen bijdrage voor het planten van nieuwe bomen en vervangen van het grind rondom de kerk

*Speeltuin wordt door de Gemeente voorzien van nieuwe toestellen.

*AED cursus

 4. Verslag van het bestuur

a. Invulling van de school kavel;

Wij hebben gehoord dat hier 4 huurwoningen worden gerealiseerd, wat niet onze voorkeur heeft en wij hadden dan ook gehoopt dat er huizen voor starters komen.

B. Wij hebben van de gemeente geen antwoorden gekregen op onze reactie van deze bouwplannen en ook niet waar de vorige bouwplannen zijn gebleven.

Evelien Mos die nu aanwezig is namens de Gemeente kan ons vertellen dat het levensbestendige woningen worden in een rijtje van vier met voor en achter tuin.

Wij hebben ook al zoveel jaar niemand gezien van de Gemeente op onze vergaderingen dit door verschillende redenen. Communicatie is heel erg slecht en we hebben het idee dat we niet worden gehoord.

Voor de jongeren van Gapinge zijn er hier geen mogelijkheden om hier te bouwen en te wonen dit hebben Kevin Paauwe en Laurina Dominicus ondervonden om zelf contact te zoeken bij de Gemeente die kregen te horen dat er op Gapinge de eerste 10 jaar geen plannen voor nieuwbouw zijn. Ze moeten maar in Serooskerke of Sint Laurens kijken.

We willen graag voor de jongeren in Gapinge een toekomst dat ze kunnen blijven wonen in Gapinge. We blijven nog napraten maar komen er nu niet uit en moeten afwachten wat de gemeenteraad gaat beslissen. We hopen dat er de volgende keer wel iemand van de Gemeenteraad aanwezig is en die ons alles kan uitleggen.

 

C. Herinrichting pleintje.

We gaan proberen om de poepluier container  daar te kunnen weghalen, het zicht is niet alles en de geur in de zomermaanden is ook geen pretje. Eventueel vragen voor ondergrondse of een andere plek zoeken. Het pleintje ligt centraal in ons dorp en we willen hier wel wat van gezelligs van zien te maken.  

D. Kennismaking met B & W op 12 januari 2023

Hier nemen we wel verschillende punten mee wat op Gapinge speelt.

E. Financiële stand van zaken.

Hierop zijn geen reactie en de kascontrole was akkoord.

 5 Bezetting van het bestuur

Hans, Andre en Anita mogen door en zijn bereid de werkzaamheden voort te zetten.

Leo Dalebout wordt aangenomen als nieuw bestuurslid en gaat zich met de woningbouw bezig houden

Op de post secretariaat welke nu vacant is zijn geen reacties gekomen, we besluiten om de verslaggeving minimaal te geven.

 6 Rondvraag

Johan Sturm: Kap lantaarn en beugels in Dorpsstraat

Jan Braam: Communicatie met de Gemeente zoeken en dorpsactiviteiten doorgeven

Hendrikje: App van de Gemeente Veere hier kan je meldingen maken van gebreken in Gapinge

Bennie: Contactpersoon en Wethouders bij de Gemeente benaderen voor Gapinge

 7 Sluiting vergadering
Dorpsraad 2022 Rabobank.pdf

Verlies en winst rekening 2022

Balans en Verlies en Winstrekening 2022 (1).pdf
Concept Verslag van de Openbare Ledenvergadering Dorpsraad Gapinge 11 mei 2022.pdf
210302 dorpsvisie Gapinge-lq.pdf